Điện năng tiêu thụ giảm không ngờ từ máy chính hãng